S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
OK

NAJPREDÁVANEJŠÍ

TOVAR V AKCII

naša cena 1,59 €
skladom
naša cena 3,49 €
skladom


Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru a určujú zásady obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim, firmou PROMA TRADE, s.r.o. ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.aspira.sk.
Kupujúci vyjadruje svoj súhlas slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.
Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Identifikácia zmluvných strán:


1. Predávajúci:

ASPIRA s.r.o.
Darg. hrdinov 1830/5
066 01 Humenné
IČO:    46863800
DIČ:    2023643974
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro. Vložka číslo: 26939/P.  Predávajúci nie je platcom DPH.
(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim PROMA TRADE, s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu sprostredkovateľa www.aspira.sk (ďalej len „kupujúci“)

Tieto obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim pri kúpe tovaru z elektronického obchodu www.aspira.sk . Kúpa tovaru je realizovaná na základe záväznej objednávky kupujúceho. Tieto podmienky ďalej vymedzujú spôsoby dodania, objednávky, prevzatia a platby za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami a prehlasuje, že uvedené údaje v objednávke sú skutočné a pravdivé.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Všeobecné obchodné podmienky nedotknuté.

Všeobecné ustanovenia vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia v internetovom obchode www.aspira.sk.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu www.aspira.sk a celková cena tohto tovaru spracovaná systémom internetového obchodu.

Tovar - všetky produkty nachádzajúce sa na stránke internetového obchodu  www.aspira.sk .

3. Objednávka

Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, taktiež s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára, prípadne registračného formulára.

Pre vybavenie objednávky je potrebné, aby hodnota nákupu bola vyššia ako 10 EUR bez poštovného. Ak hodnota objednávky nedosiahne túto sumu, nebude vybavená.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalosti týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@aspira.sk .

V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade od objednávky odstúpiť.

4. Dodacia lehota

Tovar expedujeme vždy od 1 do 14 pracovných dní, nepočítajú sa sviatky a dni pracovného pokoja, kedy nie je možné tovar doručiť. Ponúkaný tovar máme skladom, takže expedícia tovaru je zvyčajne do 24 hodín od prijatia objednávky. To znamená, ak obdržíte oznámenie emailom, že váš tovar bol expedovaný, tovar vám bude doručený nasledujúci pracovný deň kuriérom spoločnosti UPS. Pri objednaní tovaru, ktorý nie je skladom bude doba expedície do 14 pracovných dní.

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.aspira.sk kupujúci uhradí kúpnu cenu platbou na dobierku (najpoužívanejší spôsob platby). Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí kuriérovi UPS.

6. Cenové podmienky

Ceny ponúkaných tovarov sú vždy aktuálne a plne platné. Kupujúci kupuje tovar za aktuálnu cenu, ktorá je uvedená na internetovej stránke www.aspira.sk . Ku kúpnej cene tovaru je účtované poštovné v sume 3,95 EUR.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.aspira.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.aspira.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7. Záruka a reklamácia

Aj keď je percento reklamácií mizivé, je dobré vedieť, že u nás máte rovnakú záruku ako v kamennom obchode. Je v našom záujme všetky reklamácie riešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie ako je nutné.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov v súlade s právnym poriadkom.

Kupujúcemu doporučujeme prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ zistíte  mechanické poškodenie obalu výrobku, doporučujeme vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.

Pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby ste nám výrobok doručili prostredníctvom Slovenskej pošty spolu s písomnou reklamáciou (reklamáciu musí obsahovať samotný reklamovaný tovar, kópiu dokladu o zakúpení tovaru (faktúra + záručný list), detailný a presný popis reklamovanej závady a taktiež originálny obal, v ktorom ste tovar od nás obdržali pri kúpe na adresu:

ASPIRA  s.r.o.
Darg.hrdinov 1830/5
P.O.Box 41
066 01 Humenné

Vaša reklamácia v prípade potreby podstúpi odborné posúdenie a bude vybavená v zákonnej lehote 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru. Výsledok reklamácie vám bude oznámený písomnou formou (e-mailom). Pred samotným rozhodnutím o reklamáciu si prosím dôkladne prečítajte obchodné podmienky!

Podľa charakteru vady predávajúci vyrieši reklamáciu jednou z troch možností a to jeho opravou, výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.

Pred samotným odoslaním výrobku je kupujúci povinný informovať predávajúceho o jeho odoslaní!

Pri reklamácii sa riaďte týmito pokynmi:

 1. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, atď.)
 2. tovar nesmie byť žiadnym spôsobom mechanicky poškodený, vrátane originálneho balenia
 3. spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať taktiež kópiu daňového dokladu, t.j. faktúru
 4. poštovné spojené so zaslaním tovaru k predajcovi hradí kupujúci, vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku odpovedajúcu hodnote tovaru a zabalený tak, aby vplyvom prepravy nedošlo k jeho poškodeniu!
 5. reklamovaný tovar je potrebné zaslať Slovenskou poštou na vyššie uvedenú adresu, odporúčame poslať ako doporučenú zásielku
 6. tovar nesmie byť zasielaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá!

Pred odoslaním reklamovaného výrobku je kupujúci povinný informovať predávajúceho o jeho odoslaní!

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká ak:

- kupujúci nedodržuje a neriadi sa pokynmi manuálu

- zariadenie nie je funkčné z dôvodu chybnej inštalácie

- bol na zariadení prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah

- bola závada spôsobená cudzími látkami vniknutými do zariadenia

- vadu spôsobil zákazník skladovaním alebo prevádzkou zariadenia vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom, či inak nevhodnom prostredí.

- vada vznikla mechanickým poškodením vinou zákazníka

- zariadenie bolo pripojené do inej než predpísanej siete

8. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný tovar vrátiť nepoužitý a nerozbalený v originálnom nepoškodenom balení.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

V prípade dodržania všetkých doleuvedených podmienok budú peniaze za tovar (poštovné a balné za doručenie pôvodnej zásielky kupujúcemu predávajúci nevracia) vrátené kupujúcemu v zákonom stanovenej lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, že poštovné a balné nebolo účtované na faktúre, bude príslušná čiastka za poštovné a balné zákazníkovi odpočítaná od celkovej fakturovanej ceny tovaru.

Ak si kupujúci chce uplatniť právo odstúpenia od zmluvy, musí dodržať všetky nižšie uvedené podmienky:

 1. pred vrátením tovaru musí kupujúci nahlásiť predávajúcemu vrátenie tovaru na email info@aspira.sk .
 2. tovar musí byť nepoužitý, najlepšie nerozbalený, v originálnom balení.
 3. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, atď.)
 4. spoločne s vráteným tovarom je potrebné zaslať taktiež originál daňového dokladu, t.j. faktúru.
 5. poštovné spojené so zaslaním tovaru späť predávajúcemu hradí kupujúci. Vrátený tovar by mal byť pri preprave poistený na čiastku zodpovedajúcu hodnote tovaru a zabalený tak, aby vplyvom prepravy nedošlo k jeho poškodeniu!
 6. tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takáto zásielka nemôže byť z našej strany prijatá!
 7. tovar musí byť vrátený najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru!

9. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru obdrží kupujúci vždy daňový doklad, prípadne aj záručný list.

Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôveryhodné.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku ak kupujúci opakovane nesplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má práva od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane jej plnenie nemožné a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.

V prípade ak kupujúci zaplatil objednaný tovar bankovým prevodom a odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti odstúpenia od zmluvy.

10. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu i  fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo odstúpiť od zmluvy. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

V prípade zaplatenia tovaru bankovým prevodom musí kupujúci pri prevzatí tovaru predložiť občianky preukaz ku kontrole totožnosti (kupujúci môže použiť taktiež pas, alebo vodičský preukaz).

11. Čestné prehlásenie kupujúceho

Doporučujeme, aby ste si pred tým, ako si budete vytvárať gélové nechty v pohodlí domova spravili kurz nechtovej modeláže. Gélovú modeláž tretím osobám môže vykonávať len osoba, ktorá je v tomto obore riadne školená, resp. vlastní príslušný certifikát o modeláži nechtov či, vlastní živnostenské oprávnenie pre prevádzkovanie manikúry, pedikúry a modeláže nechtov. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví spôsobené nesprávnou aplikáciou a postupom osoby, ktorá nemá k používaniu týchto produktov náležité oprávnenie.

12. Ochrana osobných údajov

Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou osobou alebo osobou, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.aspira.sk tovar (ďalej len „kupujúci) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.

Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.aspira.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na www.aspira.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu na www.aspira.sk a vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.aspira.sk .

 

V Humennom, 04.06.2013

 

N2UyZDEyMz